Op weg naar de Omgevingswet

Het heden

Wij bereiden ons voor op de komst van de Omgevingswet. Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen, met meer ruimte voor maatwerk en participatie. Begrijpelijke dienstverlening zonder gedoe voor een mooi Nederland. Het is een wet die kansen biedt voor inwoners, bedrijven én overheden.

Onze leefomgeving vraagt om een ruime blik. Met aandacht voor wonen én werken, voor mens én dier. Een leefomgeving met ruimte voor vernieuwing en ontwikkeling, maar ook met zorg voor en behoud van wat goed is. Voor nu en in de toekomst.

De Omgevingswet helpt hierbij door overheden samen te laten werken. Door gebiedsgericht te werken en met inwoners en ondernemers te kijken naar wat een gebied nodig heeft. Door anders te werken.

Via één loket met heldere spelregels voor alle vergunningen, initiatieven en aanvragen. Zo kunt u snel en makkelijk zien wat er mag en kan in uw buurt.

Hieronder vindt u een infographic en korte video met uitleg over de Omgevingswet. De komst van de Omgevingswet staat ook voor een grote cultuurverandering binnen de overheid. We hebben daarover een inspiratiefilmpje toegevoegd.

Implementatieplan Moerdijk

De nieuwe wet vervangt 26 bestaande wetten. Het gaat dus om een grote wetswijziging, waar we goed op voorbereid moeten zijn. Binnen onze gemeente hebben we een implementatieplan gemaakt waarin staat hoe we deze wet gaan invoeren. Op 10 oktober 2019 heeft de gemeenteraad het Implementatieplan Omgevingswet vastgesteld. In dit plan staat onder andere dat gemeente Moerdijk ervoor heeft gekozen om vanuit een ‘onderscheidende strategie’ te werken aan de implementatie van de Omgevingswet. Dit wil zeggen dat we de huidige situatie centraal stellen en van daaruit stap voor stap aan vernieuwing werken, waarbij we eerst dat wat moet volgens de wet op orde brengen. We leren door te experimenteren en te ontdekken, samen met inwoners en externe partners. We werken daarbij gebieds- en opgavegericht en zijn op onderdelen onderscheidend. Wij zijn momenteel voor u aan de slag met de uitvoering van het implementatieplan. Hierbij werken we o.a. samen met het college, de raad en andere gemeenten en instanties.

“Op deze website leggen we uit wat de Omgevingswet inhoudt, wat er gaat veranderen, waar we nu staan en wat er nog gaat gebeuren”, legt wethouder Danny Dingemans uit. “Het is dus een site in ontwikkeling; hij wordt steeds aangevuld, afhankelijk van de actuele situatie. De Omgevingswet is voor ons als gemeente een flinke klus, want vergis je niet: systemen en werkwijze moeten volledig op de schop. Met als resultaat straks: begrijpelijke dienstverlening zonder gedoe, zoals we het op de website omschrijven.”

In de infographic hieronder laten we de weg naar de Omgevingswet in Moerdijk zien.

Omgevingsloket (OLO)

Met de komst van de Omgevingswet, zal er met een nieuw digitaal systeem gewerkt gaan worden. De nieuwe regels moeten inzichtelijker en toegankelijker zijn. Het digitaal stelsel is de informatiemotor van de Omgevingswet.

Een onderdeel van het nieuwe digitale systeem is het Omgevingsloket. Via dat loket kunt u nakijken welk beleid en regels er voor uw woonomgeving gelden en kunt u een aanvraag of melding voor een omgevingsvergunning indienen. Het omgevingsloket biedt één ingang en vervangt daarmee drie bestaande voorzieningen:

Achtergrondinformatie

Overheden sluiten lokale software aan op de landelijke voorziening van het digitaal systeem om drie processen digitaal te regelen:

 1. Omgevingsbesluiten publiceren
 2. Toepasbare regels voor vragenbomen publiceren
 3. Vergunningaanvragen en meldingen ontvangen

Omgevingswetbesluiten, toepasbare regels en vergunningaanvragen zijn opgebouwd volgens een standaard. De standaard zorgt ervoor dat de systemen van het digitaal stelsel en overheden de regels en informatie kunnen uitwisselen. Als de systemen van de overheid en landelijke voorziening zijn gekoppeld vormen ze samen het nieuwe digitaal systeem.

Uitstel Omgevingswet

Het landelijke digitale systeem is nog in ontwikkeling en wordt gefaseerd opgeleverd. Deze ontwikkeling loopt niet vlekkeloos: regelmatig blijkt het op een aantal punten nog niet op orde te zijn. Deze problemen hebben ervoor gezorgd dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet al een aantal keren is uitgesteld. Er wordt nu hard gewerkt door het Rijk om het digitale systeem snel goed te laten werken, zodat de inwerkingtredingsdatum gehaald wordt én gemeentes daarvóór nog voldoende tijd hebben om met dit nieuwe systeem te oefenen.

In het filmpje hieronder wordt in drie minuten uitgelegd wat het digitale stelsel is, welke informatie er in komt en wat dit betekent voor overheden.

Omgevingsplan van rechtswege

Eén van de nieuwe ‘instrumenten’ van de Omgevingswet is het omgevingsplan. In het omgevingsplan staan de algemene regels van de gemeente voor de fysieke leefomgeving. Het omgevingsplan komt in de plaats van bestaande bestemmingsplannen en (delen van) geldende verordeningen. Denk bijvoorbeeld aan regels over welstand, bouwen, slopen, activiteiten en erfgoed. Nieuw is dat het onderdeel milieu ook geïntegreerd wordt in het omgevingsplan. Het Rijk heeft hiervoor instructieregels opgesteld en de ‘bruidsschat’ met milieuregels geïntroduceerd.

De overgang naar een omgevingsplan gaat in fasen. In eerste instantie zal er vanaf inwerkingtreding van de Omgevingswet sprake zijn van een omgevingsplan ‘van rechtswege’. Gemeenten hebben vervolgens tot eind 2029 de tijd om het omgevingsplan volledig op orde te krijgen volgens de Omgevingswet. In de animaties en de infographic hieronder wordt er meer uitleg gegeven over het omgevingsplan en de bruidsschat.

Minimale eisen VNG

De implementatie van de Omgevingswet verloopt adaptief: dat wil zeggen dat we ons stap voor stap voorbereiden. In Moerdijk zijn we ook bezig met de invoering van de minimale eisen van de Omgevingswet. Dit sluit aan op onze vastgestelde onderscheidende ambitie in het implementatieplan. We zijn op de invoeringsdatum verder klaar dat we wettelijk moeten zijn voor de komst van de Omgevingswet. Op 1 januari 2030 zullen gemeenten aan alle eisen van de nieuwe Omgevingswet moeten voldoen.

Tijdens de implementatie werken we ook aan betere dienstverlening en participatie. Ook dragen we bij aan het versnellen en verbeteren van besluitvorming.

Leren en proberen

De overgang naar een nieuwe wet is een ingewikkeld proces. De materie is complex en het gewone werk en de dienstverlening gaan ook door! Het proces gaat met leren, proberen en experimenteren. Met pilot omgevingsplannen willen we meer ervaring opdoen met de nieuwe regels, met participatie en met de omgevingsdialoog. Zo zijn bedrijventerreinen De Schans in Klundert en Molengors in Zevenbergen pilotlocaties waarop de gemeente oefent met het werken volgens de nieuwe Omgevingswet. Voor Molengors is het ontwerp van de pilot inmiddels klaar. U kunt dit ontwerp inzien onderaan deze tekst. Daarnaast is de gemeente ook gestart met een Leertraject over samenwerken en experimenteren. De Omgevingswet is namelijk niet alleen iets juridisch, maar gaat ook over een cultuurverandering onder ambtenaren: er moet meer samengewerkt worden met zowel collega’s als met inwoners. Dit leertraject is erop gericht om onze ambtenaren competenties aan te leren die daarbij nodig zijn.

Wilt u zelf iets leren over de Omgevingswet? Er zijn allerlei online colleges gemaakt die ingaan op verschillende aspecten van de Omgevingswet. Deze zijn via onderstaande links te vinden.

Webinars – Aan de slag met de Omgevingswet

Webinars en webcolleges Omgevingswet – VNG

Luister ook eens naar onze podcast! In de podcast wordt het gesprek aangegaan met onder andere inwoners, ondernemers, ambtenaren en anderen over leren van elkaar en veranderingen.

Inwerkingtreding Omgevingswet

Wanneer de Omgevingswet inwerking zal treden, zijn er een aantal ‘minimale eisen’ waaraan de gemeente moet voldoen. Er zijn echter ook een aantal aspecten onder de Omgevingswet waar nog niet direct aan voldaan hoeft te worden. De gemeente heeft tot eind 2029 de tijd om volledig volgens de nieuwe Omgevingswet te werken.

Vanaf de inwerkingtreding zullen inwoners en bedrijven al voordelen merken van de nieuwe Omgevingswet. Zo wordt het vergunningsproces ingekort: voortaan zullen in principe alle vergunningaanvragen binnen acht weken worden afgehandeld. Ook wordt er gekeken naar een initiatief vanuit de gedachte: hoe maken we dit mogelijk?

Via onderstaande website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over de Omgevingswet. We hebben ook de planning toegevoegd die we in Moerdijk volgen.

Het omgevingsrecht wordt eenvoudiger

Opstellen omgevingsvisie

Wilt u meer informatie over de Omgevingsvisie? Kijk dan op www.moerdijk.nl/omgevingsvisie.

Één overheid

Onder de Omgevingswet zullen de verschillende overheden, zoals waterschappen en gemeenten, als één overheid moeten werken met één Omgevingsloket. Het Omgevingsloket is een digitaal loket waarin overheidsinformatie en regelgeving over de omgeving komt te staan. Inwoners en ondernemers kunnen via dit loket snel en eenvoudig (hun) plannen checken, een Omgevingsvergunning aanvragen of een melding doen.

Meer of minder regels?

Hoe kan de Omgevingswet inwoners, bedrijven en organisaties ondersteunen bij het nemen van meer verantwoordelijkheid in de leefomgeving? Waar kan de gemeente loslaten en vertrouwen op het zelforganiserende vermogen van de maatschappij?

Met de Omgevingswet worden afwegingen zoveel mogelijk op decentraal niveau gemaakt. Dat biedt volop kansen voor inwoners, ondernemers en belangenorganisaties om al in een heel vroeg stadium mee te denken en praten over de invulling van hun leefomgeving. Waar voorheen de lokale overheid ‘van bovenaf’ voorstelde en vaak besliste wat er met een gebied ging gebeuren, nemen steeds vaker betrokken inwoners en ondernemers het voortouw – ook om initiatieven af te stemmen met de eigen omgeving met behulp van een omgevingsdialoog.

Doordat je voor een gebied in samenwerking met alle betrokkenen afwegingen maakt, maak je als gemeente ook betere keuzes. Op deze wijze komt meer verantwoordelijkheid voor het algemeen belang ook te liggen bij de initiatiefnemer.

Gebiedsgericht werken

Gemeente Moerdijk doet aan gebiedsgericht werken. Samenwerken met inwoners uit de verschillende kernen in de gemeente is daarbij belangrijk. Dit gebeurt onder andere aan de gebiedstafels. Neem eens een kijkje op onderstaande website om te zien wat er in uw kern speelt.

Website gebiedsplannen Moerdijk

Participatie gaat verplicht worden onder de Omgevingswet. Wanneer de overheid, ondernemers, u of uw buren plannen hebben die gaan over de fysieke leefomgeving (denk aan woningbouw of de wens voor een speeltuin in de buurt), is het ook belangrijk om de directe omgeving hierbij te betrekken. Dit is participatie. In het filmpje hieronder wordt daar meer over uitgelegd.

Het gebiedsdekkende omgevingsplan

In het omgevingsplan staan regels van de gemeente met betrekking tot de fysieke leefomgeving. Gemeenten hebben tot eind 2029 de tijd om het omgevingsplan op orde te krijgen. In Moerdijk zorgen we ervoor dat komende jaren eerst de omgevingsvisie wordt gemaakt en daarna het omgevingsplan. De reden hiervoor is dat in de omgevingsvisie de kaders en richtlijnen komen te staan, die vervolgens in het omgevingsplan uitgewerkt worden in regels.

Wilt u meer weten over het omgevingsplan? Via onderstaande links kunt u meer informatie vinden. Kijk ook nog even bij punt 3.

Het omgevingsplan op hoofdlijnen

Wat verandert er met het omgevingsplan?

1 januari 2030

Vanaf nu zal er volledig volgens de Omgevingswet gewerkt worden!

De voordelen van de Omgevingswet op een rij:

 • Eén Omgevingswet
  • Minder regels, meer samenhang, meer overzicht.
 • Eén digitaal Omgevingsloket
  • Alle regels van gemeenten, provincies en waterschappen op één plek.
  • In één oogopslag zie je welke plannen er al zijn en welke regels gelden voor een bepaalde locatie of gebied.
  • Snel duidelijkheid of een vergunning of melding vereist is.
 • Eén Omgevingsvergunning
  • Ook als meer overheden betrokken zijn bij een plan, activiteit of project. Je hoeft nog maar één vergunning aan te vragen.
  • Binnen acht weken na aanvraag (in plaats van 26 weken).
 • Meer ruimte voor eigen initiatief en regie

In Moerdijk vinden we daarbij vertrouwen, partnerschap en gelijkwaardigheid belangrijk.

Voor een goed plan is altijd ruimte mits het plan past bij het Omgevingsplan van de gemeente en mits de initiatiefnemer zijn plannen heeft voorgelegd aan direct betrokkenen uit zijn omgeving.

Contact

Wilt u meer weten over de Omgevingswet? Neem dan contact met ons op!

Programmateam Omgevingswet
Postbus 4
4760AA Zevenbergen
Tel 14 0168
Fax 0168-373 580
Mail omgevingswet@moerdijk.nl

Bestanden